Junjian Zhu

Weather Office
radar
Wuyinshan, Meteorological Bureau
Jinan ShandongChina
250031