Abstract Details

Quadrant-dependent Evolution of Low-level Tangential Wind of Tropical Cyclone in the Shear Flow

Jian-Feng Gu, Nanjing University, Nanjing, Jiangsu, China; and Z. M. Tan and X. Qiu