Jianyin Liang

CMA Guangdong Meteorological Administration
CMA Institiute for Tropical and Marine Meteorology
Guangzhou GuangdongChina
510080