Comparison of O-B between FY-3A and NOAA-18 for Microwave Sounding Data

Li Guan, Nanjing University of Information Science & Technology, NanJing, JiangSu, China; and X. Zou and G. Li