SWAN: A Severe Weather Nowcasting System

Yerong Feng, Guangdong Meteorological Bureau, Guangzhou, Guangdong, China