Valery N. Khokhlov

Odessa State Environmental University
Theoretical Meteorology
15 Lvovskaya str.
Odessa Ukraine
65016