Yoshiko Kosugi

Kyoto University
Graduate School of Agriculture
Kitasirakawa Oiwakecho Sakyo-ku
Kyoto KyotoJapan
606-8224