Richard Thoman

NOAA/NWS
PO Box 757345
Fairbanks, AK
USA 99775